Logo Mapiem

Self‐stratifying silicone coating with nonleaching antifoulant for marine anti‐biofouling

Xie Qingyi, Zeng Haohang, Peng Qingmei, Bressy Christine, Ma Chunfeng, Zhang Guangzhao Advanced Materials Interfaces (2019) 6, 1900535.Laboratoire MAPIEM (UR 4323) - https://mapiem.univ-tln.fr/Self-stratifying-silicone-coating-with-nonleaching-antifoulant-for-marine-anti-954.html - mapiem@univ-tln.fr